วันพุธที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2552

คำศัพท์จากข่าววันนี้ 17 Dec 2009

Media (n.) = สื่อมวลชน
examine (v.) = ตรวจสอบ
beverage (n.) = เครื่องดืม
controversial (adj.) = ซึ่งก่อให้เกิดการโต้แย้ง
cover (n.) = ปกหนังสือ
alter (v.) = change = เปลี่ยนแปลง

Media members at Government House examine the alcohol beverage’s controversial calendar Wednesday. The calendar’s cover has been digitally altered by The Nation to avoid showing the brand name.

1 ความคิดเห็น: