วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

The Best Friends

Everyone hears what you say.
Friends listen to what you say.

The best friends listen to what you don't say.

>>> ทุกคนได้ยินสิ่งที่คุณพูด
>>> เพื่อนทั่ว ๆ ไปจะรับฟังในสิ่งที่คุณพูด
>>> แต่เพื่อนแท้จะรับฟังความรู้สึกที่คุณไม่เอ่ยมันออกมา

1 ความคิดเห็น: