วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

2010 Horoscopes : Cancer (Jan 22 - Jul 22) ราศีกรกฎ

Let's see "Cancer" (Jan 22 - Jul 22) ราศีกรกฎ

ศัพท์ควรรู้
Cancer = ราศีกรกฎ ตำนานกรีกกล่าวว่าปูตัวนี้เป็นสมุนลับ ๆของฮีรา ผู้เป็นมเหสีของซูส และเป็นศัตรูของเฮอร์คิวลิส ฮีราได้สั่ง ให้ปูไปทำร้ายเฮอร์คิวลิส ขณะที่เฮอร์คิวลิส กำลังต่อสู้กับงูไฮดราแต่ก็ต้องพ่ายแพ้แก่เฮอร์คิวลิส ฮีราจึงนำไปไว้บนสวรรค์กลายเป็นกลุ่มดาวปู
acutely = อย่างแหลมคม, อย่างมีไหวพริบ,
individual =ปัจเจกชน, โดยลำพัง
nostalgic = ซึ่งคิดถึงบ้าน
conscience = สติสัมปชัญญะ
environment = สภาพแวดล้อม
hyperactive = ซึ่งกระทำมากเกินไป
overtly = โดยเจตนา, อย่างเปิดเผย
enthusiasm = ความกระตือรือร้น
camaraderie = มิตรภาพที่ดี, ความเป็นมิตร
obstacle = อุปสรรค, สิ่งกีดขวาง
scholar = นักวิชาการ, ผู้คงแก่เรียน


Cancer (Jun 22 - Jul 22) ราศีกรกฎ

A typical Cancer person is an acutely sensitive individual and secretive. Cancer sign is also very private and hidden with its own likes and dislikes. A Cancer person can hide his or her emotions with utmost secret. A person who is born under this sign is too emotional and nostalgic with old memories haunting the conscience all the time. Hence, Cancer people can be too fragile and mentally sensitive to any situation that demands mental stability. However, these people are simply lovable and affectionate! They can be very loving, caring and dedicated to people whom they admire. In nature, crabs live on the shores of seas and oceans which are possibly the most dynamic and energetic place on the earth. Because of the ever-changing environment, crabs have the immense ability to protect itself from all lurking dangers.
Cancer 2010 yearly horoscope could be a special year for all Cancer people. The New Year could bring you very good news with special occasions helping you to enjoy the very essence of life. Because of the favorable confluence of Mars and Venus, people who are born under this sign could show signs of hyperactivity and energy. These people may make an effort to mix with different people and make friendship with at least some of them. Self-confidence will come back to them thus making them overtly ambitious and goal driven.

Cancer in 2010
Cancer 2010 Career and Income Horoscope
Cancer 2010 horoscope has some interesting things coming in the career front. In spite of all those bubbles of unlimited energy and enthusiasm, Cancer people may still find the going tough in the work place especially during the last quarter of the New Year. The first quarter of the year may be just above average for those who are seeking better career options. They may feel the intense pressure of work in the middle parts of the year while working relationship with the superior may sour in the latter parts of the year. The results obtained during this part of the year may not be too good. The middle phase of the year is extremely good for investing and making money. Bankers and investors can do well in the third quarter of the year while people looking for promotion and pay hike can expect to get their share in the first quarter of the New Year.
The first six months of the year will see Cancer people getting more creative and innovative. Cancer 2010 yearly horoscope will bring a sense of stability to people belonging to this sign. However, the months of September and October may see people spending too much money on things that are unwanted and wasteful. Financial results are good and satisfactory especially in the months of December and early months of 2011.

Cancer 2010 Love, Family and Social life Horoscope
Like all other sun signs, even Cancer people may face some family and martial problems related to children and spouse. The months of April to June could pose some sort of problems to people who are born under this sign. However, the signs are promising and rosy in the latter half of the year, from October to December. The 2010 Cancer horoscope indicates that the relation between family members will be excellent with everyone enjoying fine camaraderie and association. Unmarried people may find their life partners sometime in the middle of the year and some of them even marry their love during the end of the year.

Cancer 2010 Education and Traveling Horoscope
Educators, students, researchers and scholars may find the day’s tough going especially in the months of April and May. Students may find their studies challenging while scholars will face some ordeals in their research studies. Extreme dedication and strong will power can help students to overcome all obstacles. Travelling is possible during the end of the year when scholars and students may travel to overseas destination for higher studies.

Cancer 2010 Health Horoscope Health wise, all Cancer people may find the New Year very pleasing and uneventful. Cancer 2010 yearly horoscope indicates the people will experience very fine health barring occasional health problems that are minor and not dangerous. However, some people may face minor digestive system and nervous problems especially in the months of July to October. In summary, the New Year could be eventless to many people though some months can be exciting and challenging.

1 ความคิดเห็น: