วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

2010 Horoscopes : Capricorn (Dec 22 - Jan 19) ราศีมังกร

This is a zodiacal sign for serious people "Capricorn" Let' see


ศัพท์ควรรู้
Capricorn = ราศีมังกร ชาวกรีกโบราณหรือชนชาติแถบ ยุโรปมีความเชื่อว่า มังกรเป็นสัตว์ในเทพนิยายซึ่งเดิมมีรูปร่างเป็น แพะ แต่ต่อมาได้กลายร่างโดยมีส่วนบนเป็นแพะ หาง เป็นปลา จึงมี ชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แพะทะเล ในเทพนิยายกรีกมีเรื่องเกี่ยวกับราศีนี้ก็คือ เทพบดีซูสมอบหน้าที่ให้ แกนิมีด ผู้ถือแก้วน้ำของเหล่าเทพเจ้าเป็นผู้ส่งน้ำไปยังโลก โดยเอียง แก้วให้น้ำไหลอย่างไม่ขาดสาย กลายเป็นแม่น้ำหลายสายบนโลก รวมทั้งแม่น้ำไนล์ ซึ่งเป็นสถานที่รื่นรมย์ของเทพเจ้าแพน ผู้มีร่างเป็นแพะและชอบเป่าขลุ่ย วันหนึ่งงู ยักษ์ไทฟอนจะเข้ามาทำร้าย เทพเจ้าแพน เขาจึงกระโดหนีลงน้ำ แต่ว่ายน้ำไม่เร็วเพราะกีบแพะเล็กนิดเดียว ดังนั้นไท้เทพซูสจึงช่วย แปลงร่างของเทพแพนให้เป็นหางปลา และเรียกสัตว์ชนิดใหม่นี้ว่า แพะทะเล หรือ มังกร
reliable = ไว้วางใจ เชื่อถือได้, น่าเชื่อถือ
trustworthy = น่าไว้วางใจ
encouragement = การปลุกใจ, การสนับสนุน, การช่วยเหลือ
orient = ปรับตัว, ทำให้เข้าใจ, ทำให้คุ้นเคย

Capricorn (Dec 22 - Jan 19) ราศีมังกร

Capricorn is a zodiacal sign for serious people! It is also the most mature and serious of all the zodiacal signs. Capricorn signifies maturity and experience apart from mental stability and agility. People who are born under this sign are immensely independent, thinking forward, confident, well meaning and disciplined. They are also extremely patient, hard working, intelligent, smart, down to earth, practical and careful. They are also ambitious with a purposeful mind of their own. Single mindedness coupled with a sense of deep purpose make them the most desirable sun sign in the entire zodiacal system. They can excel in any profession they choose, while their hard work brings them wonderful results.
All Capricornia are extremely reliable, trustworthy, demanding, attentive and persuasive. This is the reason why people adore and like them. Capricorn 2010 year horoscope is one that brings these people a sense of deep satisfaction. It provides them relaxation, sense of comfort and encouragement. Most Capricornia will pursue projects left behind during the last year. In the process, they may reach success level of their dreams. The New Year is also a stepping-stone for future success. They will be honest to their duties and goals that eventually take them to the goal post. Most of them will be extremely confident about their abilities to achieve big goals. This is also a year for innumerable surprises!

Capricorn in 2010
Capricorn 2010 Career and Income Horoscope
Capricorn 2010 yearly horoscope is full of career success. However, occasional problems related to office workspace may bother throughput the year. Professional life could be complicated because of workplace jealousy and competition. This is so true during the first four months of the year. Your superiors may not cooperate with you because of many unknown reasons. Business investments may run into trouble while your competitors may start to trouble you with ulterior motives. One word of caution – Never ever lose your patience or get angry, because it may wash all the good work carried out by you in the past. On the other hand, the second half of the year is quite good and satisfactory for all Capricorn people, because things will stabilize by themselves during this time. They will be able to solve most of the problems with their patience and intelligence.
The 2010 Capricorn annual horoscope is highly productive and result oriented for people who run their business ventures. Success after success comes to their doorsteps during the fag end of the year. Medium and long-term goals will come true in this year. Moneywise, they will earn quite a lot of it and later invest in profit making ventures. Cash flow will stabilize, while spending will come down due to fiscal prudence. The last month of the year may pose some problems in some business investments; however, it is possible to solve these problems by working hard to tackle the problem and find a solution for it.

Capricorn 2010 Love, Family and Social life Horoscope
On the family front, people born under this sign may witness minor marital or relationship problems with their spouse or lovers. In some cases, the problem could also be due to money matters. It is possible to solve all these problems by talking over the existing problems. Relationship with children will be wonderful and love will gently flow between all the family members. The later parts of the New Year will be smooth and fluid with no visible problems whatsoever. Social life will be just out of the world as people may mingle with friends and colleagues with a sense of purpose. The 2010-year Capricorn yearly horoscope indicates a blissful family life coupled with complete satisfaction and contentment.

Capricorn 2010 Education and Traveling Horoscope
Students, teachers, academicians, researchers, scholars and professionals will also do extremely well during the New Year. Academic career for students will be smooth with chances of scholarships and overseas travel becoming distinct possibilities. Intelligence and smartness will guide these people towards their goalposts. Academic rewards and successes will come naturally to these people especially in the field of research and development. Overseas travelling is also possible during the fag end of the year.

Capricorn 2010 Health Horoscope
In general, 2010 Capricorn yearly horoscope indicates good health and sound mind throughout the year. The first three quarters of the year are extremely peaceful and healthy, while the last quarter may pose some minor health problems related to chest and stomach. Otherwise, all Capricorn people are extremely careful about their health and well-being.

4 ความคิดเห็น: