วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

2010 Horoscopes : Libra(Sep 22-Oct 22) ราศีตุลย์

The signs of Neutral "Libra" ราศีตุลย์

ศัพท์ควรรู้
Libra = ราศีตุลย์ (22 ก.ย. - 22 ต.ค.) ชื่อที่น่าสนใจเป็นภาษาอาหรับว่า ซูเบนเอสซา มาลี (Zubeneschamali) แปลว่า ก้ามแมงป่องที่อยู่ทางทิศ เหนือ สว่างรองลงมาก็คือ ดวงที่ 2 มีชื่อว่า ซูเบนเอลเกนูบิ (Zubenelgenubi) แปลว่า ก้ามแมงป่องที่อยู่ทางทิศใต้ ตำนานกรีก กล่าวไว้ว่า คันชั่งเป็นเครื่องมือที่เทพธิดาแห่งความยุติธรรมใช้ เพื่อวัดความเที่ยงธรรมในโลกมนุษย์
fertility = ความอุดมสมบูรณ์
harvest = เก็บเกี่ยว, ได้ผล, ผลผลิต
inanimate = ไม่มีชีวิต, เซื่องซึม, ไม่สดใส, ไม่ร่าเริง
equilibrium = ความสมดุล, ดุลยภาพ, ความเสมอภาค,ความสงบของจิตใจ
prosperity = ความเจริญ, ความรุ่งเรือง, ความสำเร็จ, ความมั่งคั่ง, ความเฟื่องฟู
stabilized = ทำให้คงที่, มั่นคง, ทำให้มั่นคง
Scholarship = ความเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ

Libra (Sep 22 - Oct 22) ราศีตุลย์

A sign of fertility and a symbol of harvesting, Libra is a great sign that is not only inanimate but also unusual. Libra raises itself when people start harvesting their crops. All other sun signs represent one or the other animal but Libra is quite different and fresh; it is quite different and unique in all forms. Libra also symbolizes a composed mind and balanced life. It is a sign for all seasons. Its very calms, mellowed and relaxed when compared to other sun signs. Just look at those Librans and study how they behave and act with their friends and colleagues. In almost all cases, they are well mannered and highly relaxed in their behavior. Librans are very intelligent and smart. Librans are highly polished and well mannered with a sense of superior civility.
They are also charming and magical! They like harmony and equilibrium in life. They are kind and cordial to other people. It seems that Libra 2010 yearly horoscope signifies immense gains and precious property. Of all the sun signs, Libra seems to be the most fortunate especially throughout 2010. All Librans have a great period ahead in the year 2010. Peace and prosperity come naturally to them in the New Year. In spite of innumerable successes, there may be instances of some failures and disappointments especially in workplaces.

Libra in 2010
Libra 2010 Career and Income Horoscope
Year 20010 Libra horoscope is a stabilized period of relaxation and normalcy because of the favorable confluence of two planets like Venus and Mars. Career related aspects or money related matters might not work to your advantage especially in the first half of the year. However, the second part of the year may pose some trouble or hiccups. In summary, the year 2010 is very good for all Librans because of the stability in both job and income. It is more likely that some Librans changing their place of work and residence in the last quarter of the year. This change is always good for them as it can bring them a remarkable change in their social and personal life.
A gain in stock market or financial investment is a certainty in the last quarter of the year while speculators and commodity exchange traders may stand to make lot of profits. Career promotion and pay hikes are also very common for many Librans. However, Librans may spend a lot of money throughout the year that they may need to curb in order to save for the rainy day. Hard work and dedication may make Librans unbeatable in all aspects of their career.

Libra 2010 Love, Family and Social life Horoscope
The fist few months may not be too smooth for Librans because of an impending lack of communication between spouses. The first quarter may see Librans at odds in their married and love life. Relationship may sour during this time. The 2010 Libra yearly horoscope is very strong in the marital aspects that may eventually help them solve all pending problems in the last quarter of the year. Relationship with opposite sex will be very good in the second and third quarter while children tend to love their parents throughout the year.

Libra 2010 Education and Traveling Horoscope
The 2010 annual Libra horoscope is quite good for students and scholars as well! The first two quarters of the year will help them achieve what they want in their academic life. Scholarships are a certainty for Libran students in the last phase of the year. Overseas travelling is a certainty in the middle parts of the year while scholars can produce research work of highest caliber. Superiors and friends will appreciate Libran student’s work. Many Libran students will succeed in their exams with excellence. However, the fag end of the year may provide some moments of anxiety in the field of research studies. In the end, the New Year is a period of stability and achievements for Libran students.

Libra 2010 Health Horoscope The Libra 2010 yearly horoscope is very favorable to Librans in the domain of health. Fine health is written all over for all Librans while they relax at their time to enjoy the goodness of life. However, the last few months of the year may pose some health problems related to circulatory system.

3 ความคิดเห็น:

 1. Morning Ka. P'Ning

  ผู้หญิงที่เกิดราศรีนี้น่ารักนะค่ะ eieiei

  ตอบลบ
 2. What is yr zodiac ka ???

  Did P'Ning have lunch ka??

  thx naka 555+

  ตอบลบ